Mål og motivation

 

Danmark har brug for en ny ungdomsuddannelse, der kan komplementere ungdomsuddannelses tilbuddet og være med til at styrke Danmark som kreativ nation. Målet med KKX er at skabe en ny permanent kreativ og kulturel ungdomsuddannelse i DK, og uddannelsen tænkes ind som det 3. ben i den erhvervsgymnasiale lovgivning. KKX målrettes kreative og kulturinteresserede unge (16-19 år), der er nysgerrige og ønsker at arbejde ambitiøst med kreativitet, kunst og kultur på et højt fagligt niveau. KKX er en studieforberedende gymnasial ungdomsuddannelse og skal ses som de kreative industriers ”studentereksamen” og er et bud på at skabe en sammenhængende fødekæde, der leder hen til de kreative erhverv og videregående uddannelser.

Hvorfor KKX?

 1. En industri i vækst der har brug for en kreativ fødekæde
 2. KKX kan medvirke til at løfte 95% målsætningen
 3. KKX styrker og løfter den kreative faglighed
 4. KKX sikrer almene kreative og kulturelle kompetencer
 5. KKX er et svar på en efterspørgsel

 

1. En industri i vækst der har brug for en kreativ fødekæde

De kreative industrier udgør med sine 85.000 fuldtidsjobs og en omsætning på 200 mia. kr. årligt et stort erhvervsområde i DK med et fremtidigt vækst- og udviklingspotentiale. De kreative erhverv udgør 6-7 % af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og bidrager til øget innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv. Parallelt hermed er flere forskellige kreative videregående uddannelser kommet til og de æstetiske og kulturelle videregående uddannelser er vokset med godt 20% indenfor de senere år.

KKX er med til at styrke den kreative fødekæde i Danmark mellem folkeskolen til professionsbachelors og andre videregående uddannelser og kan være med til at styrke Danmarks kreative position og udbrede innovative, kunstneriske og kreative kompetencer i alle typer af virksomheder.

 

2. KKX kan medvirke til at løfte 95% målsætningen

Rigtig mange unge, der har talenter, kompetencer og potentialer indenfor det kreative og kulturelle felt, gennemfører i dag ikke en ungdomsuddannelse, fordi der ikke findes en uddannelsesramme, der understøtter de kreative unges læringsbehov.

KKX skal etableres som en ny erhvervsgymnasial uddannelse indenfor det kreative, kunstneriske og innovative felt for at kunne tiltrække flere unge til ungdomsuddannelserne, men også i et forsøg på at fastholde unge i ungdomsuddannelserne ved at gøre det muligt at vælge en tilgang, der matcher den enkelte elev bedre. Med etableringen af KKX vil paletten af ungdomsuddannelser tilgodese en bred og mangfoldig ungegruppe, der kan være med til at sikre målsætningen om, at 95% af alle unge i Danmark påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Ydermere vil KKX være med til at mindske frafaldet på de videregående uddannelser, idet eleverne igennem uddannelsen afprøver sig selv indenfor det kreative felt og dermed træffer et mere målrettet og sikrere studievalg.

 

3.) KKX styrker og løfter den kreative faglighed

Rekrutteringsgrundlaget til de kreative uddannelser i Danmark er i dag ikke nuanceret nok. Vi mangler et alternativt uddannelses- og vidensgrundlag, som kan styrke de unge i deres vej mod de kreative videregående uddannelser og erhverv og sikre en fortsat dansk satsning på det kreative og kulturelle område. En uddannelse, der kan understøtte et kvalificeret studievalg ikke blot inden for de kreative uddannelser, men samtidig også give en generel studiekompetence.

I kraft af de unges længerevarende faglige fordybelse i feltet vil KKX være med til at ”hæve barren” og på sigt styrke kvaliteten af de øvrige kreative og kulturelle videregående uddannelser i Danmark, samt være med til at løfte fagligheden i de kreative industrier generelt. KKX sigter primært på at højne kreativitet og innovation i bred forstand og øge kvaliteten i de kreative erhverv gennem en styrkelse af fagligheden og i mindre omfang på at udvide antallet af studerende indenfor det kreative felt.

 

4. KKX sikrer almene kreative og kulturelle kompetencer

KKX sikrer, gennem arbejdet med en inddragende undervisningsform, erhvervsrelaterede undervisningsforløb, den særlige fagpakke og virkelighedsnære projekter, både:

 • udvikling af almene, faglige, sociale og personlige kompetencer
 • udvikling af kreative, kulturelle og kunstneriske kompetencer
 • brancheindsigt i de kreative industrier
 • afklaring af fremtidige uddannelses- og jobmuligheder
 • større parathed og modenhed til videregående uddannelse
 • samt muligheder for et sikkert afsæt til helt andre brancheområder end det kreative, kunstneriske felt.

 

KKX baner vejen for en bred kreativ og kulturel indsigt og tilgang, der blandt andet styrker elevernes almene kompetencer indenfor en række kerneområder, herunder: evnen til at lære at lære, evnen til at fordybe sig, evnen til at samarbejde og interagere med andre, evnen til at løse udfordringer, evnen til at arbejde disciplineret og fokuseret, evnen til at begå sig i et komplekst samfund, evnen til at performe, samt evnen til at tænke kreativt og se nye muligheder. Kompetencer, der efterspørges i det brede erhvervsliv.

 

5. KKX er et svar på en efterspørgsel

I løbet af de sidste to år har mange møder med erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner, brancheforeninger, uddannelsesinstitutioner for både mellem- og videregående uddannelser, kommuner, Region Midtjylland, forældre og repræsentative unge afdækket et ønske om, at der etableres en ungdomsuddannelse, der indarbejder de kreative industriers behov og de unges behov for en uddannelsesvej, der passer dem.

Se udtalelser fra Dansk Erhverv (DE), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Kreativitet & Kommunikation, Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, VIA UC m.fl.