Didaktik

 

KKX er et oplagt laboratorium for et læringsmiljø, der kobler praksis og teori og vil med sit fokus på det kreative, kulturelle og innovative udforske mange forskellige læringsformer og læringsstile. Motivation, begejstring, vilje, lyst og mening er centrale værdier på skolen, og dette skal afspejles i hele skolens organisation og indretning.

 

Elevens valgmuligheder og indflydelse

Eleverne skal have en stor grad af medindflydelse på skolen – både hvad angår valg af faglige forløb, måden der arbejdes på og de projekter eleverne inddrages i. På skolen har eleverne et medansvar for deres egen læreproces og de skal selv opsøge viden, input og faglighed i forbindelse med de projekter og processer de indgår i. Parallelt hermed vil skolen målrettet og bevidst ”forstyrre” og inspirere elevernes verdenssyn, faglige optagethed og selvopfattelse, ved at skabe meningsfulde rammer for deres læreprocesser og koblinger til verden udenfor skolen.

 

Kobling mellem teori og praksis

Uddannelsen er tænkt opbygget i frie rammer med integrerende processer, hvor kunsten og kulturforståelsen er indtænkt på både teoretisk og praktiserende niveau. På KKX samtænkes teori og praksis igennem hele uddannelsens forløb og KKX giver dermed eleverne mulighed for ikke at vælge mellem dem. På den led integrerer uddannelsen også de unge, som ikke føler sig til rette i et meget stringent system og skaber en uddannelse, hvor fokus er på det skabende og på at se de kreative udfoldelsesmuligheder på tværs af fagligheder.

 

Tværfaglighed og projektforløb

KKX vil udfordre de gængse forståelser for fag og skabe nye rammer for koblingen mellem almene og kreative fag ved at udfolde fag som Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik, Æstetik og Moderne Kultur, Proces- og Projektledelse, Kreativitet og Innovation, Kunstnerisk-Kulturelt Laboratorium mm. i et tæt og frugtbart samspil med hinanden. Dette vil bl.a. ske igennem kortere og længere projektforløb, hvor eleverne omsætter viden, metoder og teori fra de forskellige fag til konkrete projekter, produkter og produktioner.

 

Fordybelse på uddannelsen

Adgangen til fordybelse og fokusering er centralt i den didaktiske tilgang til undervisningen på KKX og er både en nødvendig del af, og et supplement til, et meget dynamisk, handlende og kreativt miljø. Dette udfoldes i både langstrakte faglige undervisningsforløb, en omfattende brug af værksteder, samt i den fokusering og helhedstænkning der afspejles i kortere og længere projektforløb.

 

Eksamener

Eksamener skal tænkes i direkte forlængelse af den undervisningstilgang, der præger dagligdagen på KKX og vi ønsker derfor i forbindelse med etableringen af forsøgsuddannelsen at afholde forsøg med nye eksamensformer. Dette bl.a. fordi flere af fagene er bygget op om projektforløb og en mere praksisorienteret tilgang, som vi gerne ser afspejlet i prøveformerne.

Eleverne vil igennem undervisningsforløbene arbejde med bl.a. portfolio i de forskellige fag og projekter og udvalgte eksamener vil tage afsæt i disse. Derudover vil eleverne gå til eksamen i de konkrete projekter og produkter de har skabt igennem uddannelsen og koble disse til deres læringsproces, tillærte metoder, teori og viden.

 

Samarbejde med videregående uddannelser og kreative erhverv

KKX er baseret på en virkelighedsnær og erhvervsrelateret tankegang og vil derfor inddrage en lang række aktører fra de videregående uddannelser, erhvervsliv og den kreative branche i det daglige liv på skolen. KKX indgår i et tæt samarbejde med de videregående uddannelser om udvikling og afvikling af eksterne undervisningsforløb, der afspejler den aktuelle udvikling indenfor KKX’ fire kreative hovedområder.

 

I tilgangen til fagene vil der blive lagt væk på:

–       At træne evnen til refleksion, analyse og fordybelse

–       At understøtte elevens kritiske sans

–       At skabe sammenhæng mellem teori og praksis i en virkelighedsnær undervisning.

–       At styrke evnen til nysgerrighed

–       At skabe lyst, engagement, begejstring og motivation

–       At eleverne lærer at lære

–       At lære arbejdsomhed, disciplin og selvstændighed

–       At træne evnen til at være kreativ og løse udfordringer

–       At styrke den enkeltes meningsskabelse

–       At styrke elevernes navigationskompetence

–       At inddrage eleverne med respekt og som kompetente medskabere af egen uddannelse

–       At arbejde på tværs af fagligheder og interesseområder

–       At arbejde med nye kreative læringsplatforme og integrere almene fag

–       At tage vidtgående hensyn til den enkeltes læringsstil

–       At være nyskabende i forhold til tværgående æstetik og praktisk tænkning

–       At styrke sociale færdigheder og samarbejdskompetencer

–       At indgå i dialog, debat og sociale fællesskaber

 

Undervisningen vil blandt andet tage udgangspunkt i at eleverne:

–       Får indsigt i bærende elementer i kulturen: historisk, filosofisk, teknisk og genremæssigt.

–       Arbejder med værdiorientering, demokratisk dannelse og medborgerskab.

–       Arbejder med ledelse, selvledelse, facilitering og projektstyring.

–       Arbejder med iværksætteri, innovation og kreative arbejdsprocesser.

–       Styrker deres kommunikation og evne til at formidle.

–       Arbejder med internationalisering og brug af netværk.